دوره مسئولیت دبیری محمدعلی (کیوان) محمدی در حزب اعتدال و توسعه استان گیلان با صدور حکمی از سوی محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب، تمدید شد.

 طی حکمی از سوی دکتر محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، دوره مسئولیت دبیری این حزب  در استان گیلان برای دکتر محمدعلی (کیوان) محمدی تمدید شد.

در بخشی از حکم محمدی آمده است: مقتضی است با همکاری سایر اعضای شورای آن استان ، ضمن حضور فعال در عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان ، برپایی همایش ها و جلسات سیاسی به منظور تبیین و ترویج گفتمان اعتدال ، جذب هواداران و اعضاء جدید و گسترش کمی و کیفی تشکیلات بر اساس راهبردها و سیاست ها و آئین نامه های تشکیلاتی ، تحکیم ارتباط با نهادهای مردمی و اقشار مختلف جامعه و انجام سایر وظایف محوله موفق و موید باشید.