واژه‌های زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی برای مفهوم «آویزان کردن» استفاده می‌شود:

آویزان کردن/آویختن

فاوختن/fȃvəxtən/، والاستن/vȃlȃstən/، درگَنِئن/dar ganēn/، درگِنتن/dargentən/، اورگادن/urgȃdən/، جلانِئن/jəlȃnēn/، جلاخستن/jəlȃxastən/، جلاستن، جلاندن/jalȃndən/ وارگانِئن/vȃrganēn/

  • نویسنده : خبرنگار 2
  • منبع خبر : رُوار