کلمات زیر در زبان گیلکی برای مفهۊم «پُر، مملو» استفاده می‌شود:

پُر، مملو

سردؤج sardoj
سرشؤن sarshon / سرشن sarshen
لمالم
پۊر pur / پر per

  • نویسنده : مهدی فریدی
  • منبع خبر : رُوار