بایگانی‌های مملو - پایگاه خبری رُوار
مملو = سردؤج/لمالم/پوُر ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مملو = سردؤج/لمالم/پوُر

کلمات زیر در زبان گیلکی برای مفهۊم «پُر، مملو» استفاده می‌شود: