بایگانی‌های واگویا - پایگاه خبری رُوار
آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
واگویا

آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن

واژه‌های زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی برای مفهوم «آویزان کردن» استفاده می‌شود:

خمیازه = دهن ولار/هلاکش ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
واگویا

خمیازه = دهن ولار/هلاکش

واژه‌های زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی برای مفهوم «خمیازه» استفاده می‌شود:

مملو = سردؤج/لمالم/پوُر ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مملو = سردؤج/لمالم/پوُر

کلمات زیر در زبان گیلکی برای مفهۊم «پُر، مملو» استفاده می‌شود:

رودخانه = رُوار/ روبار/روخان ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
رودخانه

رودخانه = رُوار/ روبار/روخان

با واژگان اصیل زبان گیلکی آشنا شوید. هر روز یک واژه واگویه (واگویا) می‌شود.