گیلکی
آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن 04 سپتامبر 2018
واگویا

آویزان کردن = وارگانِئن/جلاستن

واژه‌های زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی برای مفهوم «آویزان کردن» استفاده می‌شود: